find the right job for you in Vietnam


Actionscript jobs in red river delta region Vietnam

4 actionscript jobs in red river delta region

Programmer Actionscript Flash As1, As2, As3
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 24 Apr 2018

ActionScript Flash as1, as2, as3 Mức lương: Thương lượng|Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2013 Đã hết hạn Lưu công việc Ứng tuyển ngay...
Tuyển Dụng Lập Trình Viên
Company: unknown |

Location: Tay Ho, Ha Noi - An Duong, Hai Phong, Vietnam

| Salary: 5000000 - 7000000 per month | Posted: 24 Apr 2018

Ứng viên có kinh nghiệm về lập trình với Flash và ActionScript là một lợi thế Trung thực, chăm chỉ, có trách nhiệm...
Lập Trình Viên Ứng Dụng Web
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 24 Apr 2018

nghiệm lập trình: - Nhóm các ngôn ngữ PHP/Ruby, JavaScript, HTML, CSS Python, Actionscript, COBOL, Golang, JS/TS, C++, C...
Tuyển Dụng Lập Trình Viên
Company: unknown |

Location: Tay Ho, Ha Noi - An Duong, Hai Phong, Vietnam

| Salary: 5000000 - 7000000 per month | Posted: 24 Apr 2018

là một lợi thế Ứng viên có kinh nghiệm về lập trình với Flash và ActionScript là một lợi thế Trung thực, chăm chỉ, có trách...