find the right job for you in Vietnam


Actuary jobs in Vietnam

30 actuary jobs

Chuyên Viên Actuary
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Dec 2018

báo Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Chuyên viên Actuary... hệ chính các chuyên ngành: Actuary/ Toán/ Toán - Tin Có khả năng lập trình tính toán phí bảo hiểm và các chỉ tiêu kỹ...
Chuyên Viên Actuary
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Dec 2018

Đại học công lập hệ chính các chuyên ngành: Actuary/ Toán/ Toán - Tin Có khả năng lập trình tính toán phí bảo hiểm và các...
Actuary - Nhân Viên Phòng Định Phí Bảo Hiểm
Company: CONG TY BAO HIEM NHAN THO CATHAY |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 29 Nov 2018

Hồ Chí Minh, Actuary - Nhân Viên Phòng Định Phí Bảo Hiểm | Việc làm Bảo hiểm/Tư vấn Tên công ty CÔNG TY BẢO HIỂM... (ưu tiên VBA); - Phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành Actuary và phải thi đậu ít nhất kì thi P. Đối với vị trí...
Actuary - Nhân Viên Phòng Định Phí Bảo Hiểm
Company: Cong Ty Bao Hiem Nhan Tho Cathay |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 29 Nov 2018

kinh nghiệm trong ngành Actuary và phải thi đậu ít nhất kì thi P. Đối với vị trí Chuyên viên Cao cấp: - Phải có ít nhất 3... năm kinh nghiệm trong ngành Actuary và phải thi đậu ít nhất kì thi P và FM. Tính cách: - Năng động và có trách nhiệm...
Actuary Manager
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 25 Nov 2018

lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Actuary Manager HR Vietnam...
Actuary Manager
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 24 Nov 2018

*** Our client is an international financial group. Delivers critical actuarial processes related to Valuation & Capital, Financial Reporting, Insurance Risk Management, and/or Business Plan and Embedded Value. Establishes expertise on pr...
Deputy Manager (risk Management)
Company: MSIG INSURANCE (VIETNAM) CO., LTD. |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 05 Dec 2018

knowledge and certificate (ANZIIF, CII, ACCA, Actuary,…), technical exchange seminar…). - Minimum of 15 annual leave days...
Senior Executive (it Security)
Company: MSIG INSURANCE (VIETNAM) CO., LTD. |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 04 Dec 2018

and certificate (ANZIIF, CII, ACCA, Actuary,…), technical exchange seminar…). - Minimum of 15 annual leave days; Annual health check...
Intern (sales Admin)
Company: MSIG INSURANCE (VIETNAM) CO., LTD. |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 04 Dec 2018

Company (on-job-training, soft skills, professional knowledge and certificate (ANZIIF, CII, ACCA, Actuary,…), technical...
Executive (sales Admin - Japanese Speaking) - Da Nang Based
Company: MSIG INSURANCE (VIETNAM) CO., LTD. |

Location: Da Nang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 04 Dec 2018

Company (on-job-training, soft skills, professional knowledge and certificate (ANZIIF, CII, ACCA, Actuary,…), technical...
Medical Underwriting Manager
Company: MIRAE ASSET PREVOIR LIFE INSURANCE COMPANY LTD. |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 Nov 2018

, Sales force, Actuary...etc), outsiders such as Government Agencies and stakeholders (if any) to smoothly solve all NBU...
Executive Staff (finance Planning And Risk Management)
Company: Reeracoen |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Nov 2018

Company (on-job-training, soft skills, professional knowledge and certificate (ANZIIF, CII, ACCA, Actuary…), technical...
Deputy Manager (finance Planning And Risk Management)
Company: Reeracoen |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Nov 2018

Company (on-job-training, soft skills, professional knowledge and certificate (ANZIIF, CII, ACCA, Actuary…), technical...
HÀ NỘi] Digital Business Development Executive - Attractive Salary - Japan Company A44
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Nov 2018

Company (on-job-training, soft skills, professional knowledge and certificate (ANZIIF, CII, ACCA, Actuary…), technical...
Hcm] Sales Executive (sales And Marketing) - Good English - Japan Company A45
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Nov 2018

, Actuary…), technical exchange seminar…). - Minimum of 15 annual leave days; Annual health check-up at high standard level...
Ha Noi] Php Developer (seo, Drupal) ~ Attractive Salary - A39
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Nov 2018

(on-job-training, soft skills, professional knowledge and certificate (ANZIIF, CII, ACCA, Actuary…), technical exchange seminar...
Ha Noi] Software Deputy Manager - Attractive Salary - Japan Company - A40
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Nov 2018

sponsored by the Company (on-job-training, soft skills, professional knowledge and certificate (ANZIIF, CII, ACCA, Actuary...
Ha Noi] ChuyÊn ViÊn BẢo LÃnh MẢng BẢo HiỂm ( TiẾng Anh TỐt) - CÔng Ty NhẬt
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Nov 2018

Company (on-job-training, soft skills, professional knowledge and certificate (ANZIIF, CII, ACCA, Actuary…), technical... sponsored by the Company (on-job-training, soft skills, professional knowledge and certificate (ANZIIF, CII, ACCA, Actuary...
It Deputy Manager
Company: Reeracoen |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 28 Oct 2018

Company (on-job-training, soft skills, professional knowledge and certificate (ANZIIF, CII, ACCA, Actuary…), technical...
Hcm] Sales Executive (sales And Marketing) - Good English - Japan Company A45
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 03 Nov 2018

and certificate (ANZIIF, CII, ACCA, Actuary…), technical exchange seminar…). - Minimum of 15 annual leave days; Annual health check...