find the right job for you in Vietnam


Agricultural Technician jobs in Vietnam

1 agricultural technician jobs

Ief Technician Staff
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 30 Sep 2017

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: IEF Technician Staff Tropical... Agricultural Hi-Tech Park, Pham Van Coi Commune, Cu Chi District, HCMC Người liên hệ: Phòng Nhân Sự http://hmclause.com/Qui mô...