find the right job for you in Vietnam


Animal Husbandry Worker jobs in Vietnam


Sorry! We couldn't find any job for such criteria. You may want to try one of the familiar jobs:

Animal Health Manager In North (poultry)
Company: Navigos's Client |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 20 Jun 2020

40 years old. Bachelor graduated and higher: major in Veterinary or Animal husbandry At least 05 years experiences in... and control the application of drug and vaccine programs into production. Responsible for all essential functions of the Animal...
Product Manager, Animals Health
Company: Robert Walters |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 Jul 2020

A rapidly expanding animal health company is looking for talented Product Manager in Ho Chi Minh City to take a newly... animal health or consumer industry Key Requirements: Demonstrated experience in working effectively with teams...
Technical Sales - Animal Nutrition Ingredient (feed)
Company: Wilmar Clv |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Jul 2020

by improving conversion ratio, yield and quality Sell chemical products (Animal Nutrition - Feed Ingredient) to customers Work...
Hospital Social Worker
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 04 Jul 2020

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng Hospital Social Worker Vinacapital...
Hospital Social Worker
Company: Hub for NGOs in Viet Nam |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 Jun 2020

VinaCapital Foundation Position Description: Mr. Sun Program Title: Hospital Social Worker Program: Mr. Sun Reports...: Mr. Sun Program Manager Station: Hanoi, K Hospital and/or VC Office Brief Description The Hospital Social Worker...
Production Seasonal Worker
Company: Sanofi |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jul 2020

Trong khuôn khổ các hướng dẫn và tài liệu về việc sản xuất, nhân viên vận hành máy có trách nhiệm chuẩn bị, thực hiện và kiểm tra kế hoạch sản xuất, trong sự tuân thủ các thời hạn và qui định hiện hành về chất lượng và AT – VS – MT. In th...
Production Seasonal Worker
Company: Sanofi |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jul 2020

Trong khuôn khổ các hướng dẫn và tài liệu về việc sản xuất, nhân viên vận hành máy có trách nhiệm chuẩn bị, thực hiện và kiểm tra kế hoạch sản xuất, trong sự tuân thủ các thời hạn và qui định hiện hành về chất lượng và AT – VS – MT. In th...
Production Seasonal Worker
Company: Sanofi |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jul 2020

Trong khuôn khổ các hướng dẫn và tài liệu về việc sản xuất, nhân viên vận hành máy có trách nhiệm chuẩn bị, thực hiện và kiểm tra kế hoạch sản xuất, trong sự tuân thủ các thời hạn và qui định hiện hành về chất lượng và AT – VS – MT. In th...
Production Seasonal Worker
Company: Sanofi |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jul 2020

Trong khuôn khổ các hướng dẫn và tài liệu về việc sản xuất, nhân viên vận hành máy có trách nhiệm chuẩn bị, thực hiện và kiểm tra kế hoạch sản xuất, trong sự tuân thủ các thời hạn và qui định hiện hành về chất lượng và AT – VS – MT. In th...
Production Seasonal Worker
Company: Sanofi |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jul 2020

Trong khuôn khổ các hướng dẫn và tài liệu về việc sản xuất, nhân viên vận hành máy có trách nhiệm chuẩn bị, thực hiện và kiểm tra kế hoạch sản xuất, trong sự tuân thủ các thời hạn và qui định hiện hành về chất lượng và AT – VS – MT. In th...
Production Seasonal Worker
Company: Sanofi |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jul 2020

Trong khuôn khổ các hướng dẫn và tài liệu về việc sản xuất, nhân viên vận hành máy có trách nhiệm chuẩn bị, thực hiện và kiểm tra kế hoạch sản xuất, trong sự tuân thủ các thời hạn và qui định hiện hành về chất lượng và AT – VS – MT. In th...
Production Seasonal Worker
Company: Sanofi |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jul 2020

Trong khuôn khổ các hướng dẫn và tài liệu về việc sản xuất, nhân viên vận hành máy có trách nhiệm chuẩn bị, thực hiện và kiểm tra kế hoạch sản xuất, trong sự tuân thủ các thời hạn và qui định hiện hành về chất lượng và AT – VS – MT. In th...
Production Seasonal Worker
Company: Sanofi |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jul 2020

Trong khuôn khổ các hướng dẫn và tài liệu về việc sản xuất, nhân viên vận hành máy có trách nhiệm chuẩn bị, thực hiện và kiểm tra kế hoạch sản xuất, trong sự tuân thủ các thời hạn và qui định hiện hành về chất lượng và AT – VS – MT. In th...
Production Seasonal Worker
Company: Sanofi |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jul 2020

Trong khuôn khổ các hướng dẫn và tài liệu về việc sản xuất, nhân viên vận hành máy có trách nhiệm chuẩn bị, thực hiện và kiểm tra kế hoạch sản xuất, trong sự tuân thủ các thời hạn và qui định hiện hành về chất lượng và AT – VS – MT. In th...
Production Seasonal Worker
Company: Sanofi |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 30 Jun 2020

Trong khuôn khổ các hướng dẫn và tài liệu về việc sản xuất, nhân viên vận hành máy có trách nhiệm chuẩn bị, thực hiện và kiểm tra kế hoạch sản xuất, trong sự tuân thủ các thời hạn và qui định hiện hành về chất lượng và AT – VS – MT. In th...
Production Seasonal Worker
Company: Sanofi |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 30 Jun 2020

Trong khuôn khổ các hướng dẫn và tài liệu về việc sản xuất, nhân viên vận hành máy có trách nhiệm chuẩn bị, thực hiện và kiểm tra kế hoạch sản xuất, trong sự tuân thủ các thời hạn và qui định hiện hành về chất lượng và AT – VS – MT. In th...
Product Manager/sales Manager/assistant Sales Manager In Animal Feed
Company: unknown |

Location: Dong Nai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 May 2020

or above - Major: Marketing or Animal Husbandry or BA - Experience: 2 years in PM or R&D/ R&T. If you have experiences in poultry.../Assistant Sales manager in Animal feed First Alliances Ngày cập nhật: 26/05/2020 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc...
HÀ NỘi] Swine Animal Health ( BÁc SỸ ThÚ Y Heo)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 25 Jun 2020

- Phụ trách quản lý sức khỏe vật nuôi tại các trại. - Lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao sức khỏe cho vật nuôi. - Theo dõi việc sử dụng thuốc & Vacxin. - Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên. Địa...
VĨnh PhÚc] Swine Animal Health ( BÁc SỸ ThÚ Y Heo)
Company: unknown |

Location: Vinh Phuc, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 25 Jun 2020

- Phụ trách quản lý sức khỏe vật nuôi tại các trại. - Lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao sức khỏe cho vật nuôi. - Theo dõi việc sử dụng thuốc & Vacxin. - Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên. Địa...
BẮc Giang] Swine Animal Health ( BÁc SỸ ThÚ Y Heo)
Company: unknown |

Location: Bac Giang, Bac Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 25 Jun 2020

- Phụ trách quản lý sức khỏe vật nuôi tại các trại. - Lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao sức khỏe cho vật nuôi. - Theo dõi việc sử dụng thuốc & Vacxin. - Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên. Địa...