find the right job for you in Vietnam


Assessor jobs in Vietnam

3 assessor jobs

Claim Assessor
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 02 Feb 2018

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Claim Assessor Cty TNHH Bảo Hiểm...: Lương: Cạnh tranh Claim Assessor Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ CHUBB Việt Nam Nhận email việc làm tương tự Tạo thông...
Claim Assessor
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 01 Feb 2018

Thông báo Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Claim Assessor...
Hr Consulting Project Manager
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 07 Dec 2017

Assessment. Make cases Conduct assessment Source Vendors Meeting with Assessment vendors (external assessor if any...