find the right job for you in Vietnam


Bellhop jobs in Vietnam

1 bellhop jobs

Doorman / Bellhop / Porter/ Nhân Viên Trực Sảnh
Company: unknown |

Location: Son Tra, Da Nang - Quan Son, Thanh Hoa, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 04 Dec 2018

nghề: Hành lý, Đứng cửa/ Bảo vệ Vị trí: Nhân viên Doorman / Bellhop / Porter/ Nhân viên trực sảnh...