find the right job for you in Vietnam


Biomedical Engineer jobs in Vietnam

8 biomedical engineer jobs

Sales Engineer - Medical Device
Company: B. Braun |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 27 Jul 2018

Manager Yêu Cầu Công Việc  - Bachelor's or Engineering Degree, especially in Medical Equipment, Biomedical Engineering...
Biomedical Engineer Executive
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 8000000 per month | Posted: 07 Jul 2018

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Biomedical Engineer Executive...: Lương: Cạnh tranh Biomedical Engineer Executive Công Ty Cổ Phần Y Khoa Hoàn Mỹ Nhận email việc làm tương tự Tạo...
Service Engineer - Diagnostics (ha Noi)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Aug 2018

Biomedical/Electronic Dept. Experience: At least 01 year experience as Service Engineer in Diagnostic. Knowledge / Skills... đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Service Engineer - Diagnostics...
Service Engineer - Diagnostics
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Jul 2018

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Service Engineer - Diagnostics.../Business Unit Director. Yêu Cầu Công Việc Education / Training Qualifications: University graduated in Biomedical...
Techincal Support Engineer
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Jun 2018

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Techincal Support Engineer Carl... - Diploma in Biomedical or Electrical Engineering Experience - At least 3 years' experience in Medical Equipment technical...
Customer Support Engineer - X-ray Experienced
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 05 Jun 2018

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Customer Support Engineer - X-ray... of Technology, University of Technology and Education, International University. - Major in Electric, Electronic, Biomedical...
Service Engineer - Diagnostics
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 05 Jun 2018

: University graduated in Biomedical/Electronic Dept. Experience: At least 01 year experience as Service Engineer in... đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Service Engineer - Diagnostics...
Customer Support Engineer - Da Nang
Company: unknown |

Location: Da Nang, South Central Coast, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 05 Jun 2018

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Customer Support Engineer - Da Nang... of Technology, University of Technology and Education, International University. - Major in Electric, Electronic, Biomedical...