find the right job for you in Vietnam


CDM jobs in Vietnam

6 cdm jobs

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công (cọc Xi Măng Đất - Cdm)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 10000000 - 12000000 per month | Posted: 18 Feb 2019

- Quản lý tiến độ, chất lượng thi công đúng yêu cầu và tiêu chuẩn của Dự án. - Tiếp nhận công việc dự án và tham gia các công tác khảo sát, thí nghiệm, chuẩn bị thi công. - Thực hiện các công việc công trường, điều phối hoạt động của Đội ...
Hanoi] Project & Facility Execution Team Leader
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Feb 2019

and Civil work through CDM program QUALITY - Ensure that all projects are installed according to Heineken specifications...
Heineken] Project & Facility Execution Team Leader
Company: Heineken Hanoi Brewery Company LTD. |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Feb 2019

, equipment and specifications - Extend life time of facility equipment & Utility equipment and Civil work through CDM program...
Hanoi] Project & Facility Execution Team Leader
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Feb 2019

and specifications - Extend life time of facility equipment & Utility equipment and Civil work through CDM program 2. QUALITY - Ensure...
Hanoi] Project & Facility Execution Team Leader
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Feb 2019

and Civil work through CDM program QUALITY - Ensure that all projects are installed according to Heineken specifications...
Hanoi] Project & Facility Execution Team Leader
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Feb 2019

equipment & Utility equipment and Civil work through CDM program 2. QUALITY - Ensure that all projects are installed...