find the right job for you in Vietnam


Composer jobs in Vietnam

20 composer jobs

Sound Editor, Composer
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 10 Jan 2018

1) Soạn nhạc TVC hoặc Viral (Compose the TVC or Viral music), 2) Tìm nhạc và cắt theo flow và brief của đạo diễn (Find the properly music and cut it down), 3) âm thanh cho sản phẩm TVC, Film hoặc Viral (Design the sound for TVC, Film or V...
Account Manager
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Jan 2018

on our reputation. Our quality is guaranteed. Every famous composer, producer, musician and singer in Vietnam is an associate...
Php Senior/lead Developers
Company: Nfq Asia | 8bit Rockstars |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Jan 2018

, Composer, YAML & Drush - Experience with interfaces (REST, JSON) - Database Experience - MySQL/ RDBS, Memcached...
Senior Account Executive
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Jan 2018

on our reputation. Our quality is guaranteed. Every famous composer, producer, musician and singer in Vietnam is an associate...
Senior Event Executive
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Jan 2018

on our reputation. Our quality is guaranteed. Every famous composer, producer, musician and singer in Vietnam is an associate...
Programming Assistant
Company: unknown |

Location: Da Nang, South Central Coast, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 14 Jan 2018

with large existing codebase. Knowledge about this is a plus: – using composer – linux – using Symfony components...
Php Developer - Front-end Developer
Company: unknown |

Location: Dien Bien Phu, Dien Bien, Vietnam

| Salary: 10000000 - 12000000 per month | Posted: 13 Jan 2018

tảng Symfony Framework 3 & 4 - Biết sử dụng Git, Composer và các công cụ khác hỗ trợ công việc - Biết sử dụng các...
Kỹ Sư Điện Tử - Tự Động Hóa
Company: Tat ca Muc luong |

Location: Dong Hoa, Phu Yen, Vietnam

| Salary: 10000000 - 15000000 per month | Posted: 05 Jan 2018

- Sử dụng công cụ thiết kế mạch: Altium, Orcad. - Sử dụng công cụ lập trình Keil MDK, Code Composer Studio (CCS.... - Sử dụng công cụ lập trình Keil MDK, Code Composer Studio (CCS) - Đam mê công việc nghiên cứu, phát triển tạo ra những...
Php Developer
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 04 Jan 2018

Symfony Framework 3 & 4 - Biết sử dụng Git, Composer và các công cụ khác hỗ trợ công việc - Biết sử dụng các framework khác...
Hồ Chí Minh - Php Developer
Company: CMN Vietnam Online |

Location: Quan 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 03 Jan 2018

Symfony Framework 3 & 4 - Biết sử dụng Git, Composer và các công cụ khác hỗ trợ công việc - Biết sử dụng các framework khác...
Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 03 Jan 2018

hoặc tương đương - Ít nhất 2 năm kinh nghiệm - Thành thạo SolidWorks. Ưu tiên biết sử dụng SolidWorks Composer. - Có...
Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 03 Jan 2018

hoặc tương đương - Ít nhất 2 năm kinh nghiệm - Thành thạo SolidWorks. Ưu tiên biết sử dụng SolidWorks Composer. - Có...
Programming Assistant
Company: unknown |

Location: Da Nang, South Central Coast, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 22 Dec 2017

with large existing codebase. Knowledge about this is a plus: – using composer – linux – using Symfony components...
Junior Php Developer
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 21 Dec 2017

, CSS, Javascript, Jquery, AJAX, bootstrap có khả năng cắt HTML - Biết sử dụng các tool: git, filezilla, composer - Kinh...
Senior Php Developer
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 21 Dec 2017

). - Biết sử dụng các tool: git, filezilla, composer. - Kinh nghiệm ít nhất 18 tháng với PHP, MySQL, phpmyadmin. - Thành thạo...
Event Technical Executive
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Dec 2017

. Our quality is guaranteed. Every famous composer, producer, musician and singer in Vietnam is an associate of ours. Our customers...
Senior Account Executive
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 9000000 per month | Posted: 01 Dec 2017

film and television. Our reliability stands on our reputation. Our quality is guaranteed. Every famous composer, producer...
Senior Event Executive
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Dec 2017

on our reputation. Our quality is guaranteed. Every famous composer, producer, musician and singer in Vietnam is an associate...
Account Manager
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 30 Nov 2017

famous composer, producer, musician and singer in Vietnam is an associate of ours. Our customers can be assured the highest...
Account Executive (nv Dịch Vụ Khách Hàng)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 30 Nov 2017

composer, producer, musician and singer in Vietnam is an associate of ours. Our customers can be assured the highest quality...