find the right job for you in Vietnam


Concession jobs in Vietnam

6 concession jobs

GiÁm SÁt SẢnh
Company: unknown |

Location: Khanh Hoa, South Central Coast, Vietnam

| Salary: 5000000 per month | Posted: 18 Apr 2018

hàng - Xử lý các sự cố liên quan đến quầy Concession: thay syrup, thay đổi, chiết khấu hóa đơn... - Nhận và phản hồi...
GiÁm SÁt SẢnh
Company: unknown |

Location: Khanh Hoa, South Central Coast, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 Apr 2018

lý các sự cố liên quan đến quầy Concession: thay syrup, thay đổi, chiết khấu hóa đơn... - Nhận và phản hồi, giải quyết...
GiÁm SÁt SẢnh
Company: unknown |

Location: Khanh Hoa, South Central Coast, Vietnam

| Salary: 5000000 per month | Posted: 17 Apr 2018

hàng - Xử lý các sự cố liên quan đến quầy Concession: thay syrup, thay đổi, chiết khấu hóa đơn... - Nhận và phản hồi...
(an Giang) GiÁm SÁt SẢnh
Company: unknown |

Location: An Giang, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 27 Jan 2018

khách hàng - Xử lý các sự cố liên quan đến quầy Concession: thay syrup, thay đổi, chiết khấu hóa đơn... - Nhận và phản...
(an Giang) GiÁm SÁt SẢnh
Company: unknown |

Location: An Giang, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 30 Dec 2017

khách hàng - Xử lý các sự cố liên quan đến quầy Concession: thay syrup, thay đổi, chiết khấu hóa đơn... - Nhận và phản...
(an Giang) GiÁm SÁt SẢnh
Company: unknown |

Location: An Giang, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 Dec 2017

khách hàng - Xử lý các sự cố liên quan đến quầy Concession: thay syrup, thay đổi, chiết khấu hóa đơn... - Nhận và phản...