find the right job for you in Vietnam


CEO jobs in central highlands region Vietnam

2 ceo jobs in central highlands region

Phó Giám đốc Chi Nhánh
Company: unknown |

Location: Gia Lai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 22 Nov 2018

tiên các ứng viên có bằng CEO, CFO, Kế toán trưởng. - Kỹ năng quản lý, điều hành tốt. - Giao tiếp, đàm phán, xử lý tình...
Phó Giám đốc Chi Nhánh
Company: unknown |

Location: Gia Lai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 22 Nov 2018

, ngân hàng. - Ưu tiên các ứng viên có bằng CEO, CFO, Kế toán trưởng. - Kỹ năng quản lý, điều hành tốt. - Giao tiếp, đàm...